Jsme česká společnost orientovaná na komplexní služby v oblasti správy nemovitostí pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva i domy ve vlastnictví jednoho či více majitelů. Věříme, že právě Vy oceníte péči, nasazení a především zkušenosti našeho kolektivu, který disponuje téměř dvaceti lety praxe v této oblasti.

Naším cílem je zejména plná  spokojenost našich zákazníků. Tu se snažíme získat uplatňováním individuálního přístupu k řešení konkrétních požadavků ze strany zákazníků. Naší prioritou je vyjít vstříc přáním zákazníků, stejně tak jejich představám o konečné podobě řešení daného problému.

Nabízíme kompletní správu nemovitosti:

TECHNICKÁ SPRÁVA DOMU

  • vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor, pozemků
  • technické prohlídky, odborná posouzení
  • zajištění nepřetržité havarijní služby – nejnutnější havarijní zásahy do 24 hodin od jejich nahlášení 7 dní v týdnu, informace o nepřetržité havarijní službě je vždy uvedena na nástěnce ve vstupním 
  • zajištění běžné údržby a oprav stavebních částí budov, a to jak ve společných prostorách, tak i v bytech a nebytových prostorách v rozsahu vyplývajícím ze zákona, popř. z uzavřených smluv
  • podle schváleného finančního plánu větších oprav a rekonstrukcí zajištění podkladů či projektové dokumentace a vypsání výběrového řízení, pomoc při zajištění financování (státní dotace, úvěry)
  • technický management (periodické hodnocení stavu nemovitostí, formulace koncepce údržby, oprav, případně investic do zhodnocení nemovitosti, střednědobé a krátkodobé plány oprav včetně odborného odhadu nákladů).
  • uplatňování reklamačních práv a kontrola plnění záručních povinností z uplatněných reklamací 
  • zajištění pravidelné výměny měřící a regulační techniky včetně zajištění předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení 
  • fyzická asistence u revizí a oprav ve společných prostorách domu
  • poskytnutí všech důležitých informací a kontaktů majitelům
  • jednání a uzavření pojištění spravovaných nemovitostí, včetně zastoupení svj při likvidaci pojistné události 
  • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných částí v domech, na vlastních chodnících aj., případně venkovní úklid okolí domů, vnitrobloku a kolem kontejnerů na vlastních pozemcích včetně zimního úklidu na vlastních pozemcích
  • vyřizování stížností, oznámení, podnětů
  • zajištění údržby zelených ploch, zajištění provádění zahradnických prací
  • zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
  • zajištění nebo provedení odečtů měřidel spotřeby tepla a vody pro účely vyúčtování služeb

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

  • zajištění protokolárního předání všech dokumentů a dokladů k domu
  • v případě zájmu nové výpočtové listy s platebními údaji pro nájemníky (vlastníky)
  • Vedení řádné evidenci vlastníků, resp. uživatelů jednotlivých jednotek 
  • Sestavení rozpočtu nákladů na správu, provoz a údržbu spol. částí domu a nákladů na služby spojených s užíváním jednotek 
  • Sestavení předpisu úhrad za užívání pro každou bytovou i nebytovou jednotku, jakož i předpisy záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky 
  • Evidence příjmů a výdajů spojených se správou domu 
  • Vyúčtování záloh na služby, správu domu a spotřeby vody a tepla mezi jednotlivé bytové jednotky
  • Zpřístupnění veškerých podkladů výboru společenství anebo osobám pověřeným výborem společenství 
  • Svolávání schůze společenství vlastníků 
  • zpracování rozdělení příjmů z pronájmu společných částí domu
  • vyhotovení domovního řádu a stanov

ÚČETNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽBY

  • Vedení účetní evidence svěřeného majetku v rozsahu podle obecně závazných právních předpisů 
  • Vedení evidence veškerých pohledávek 
  • upomínání za nezaplacené nájemné (zálohy na úhradu nákladů spojených se správou domu) a úhrady za služby, zpracování splátkových dohod, příprava podkladů pro žaloby
  • kontrola převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
  • Vedení evidence jednotlivých bytů, příp. nebytových prostorů ve vlastnictví 
  • Vedení Knihy došlých a vydaných faktur 
  • Vedení hotovostní pokladny 
  • Evidence měsíčních plateb 
  • Zpracování roční účetní uzávěrky včetně jejího zveřejnění
  • Zpracování Přiznání k dani z příjmu 
  • Vyúčtování daně srážkové a zálohové 
  • Inventarizace dle zákona o účetnictví, v platném znění 
  • Komunikace s auditorem nad výsledky roční účetní závěrky
  • Vedení a správa fondu oprav
  • Vedení mzdové agendy
  • Vypracování podkladů k žádosti o úvěr

FUNKCE PŘEDSEDY 

  • Zajištění běžné údržby domu a chodu SVJ v souladu se stanovami a platnou legislativou
  • Provádění platebních transakcí
  • Komunikace se členy výboru – schůze výboru
  • Komunikace s kontrolní komisí
  • Komunikace s členy SVJ, odpovědi na jejich písemné připomínky a stížnosti
  • Odpovědné rozhodování o činnosti SVJ mimo rozhodovací pravomoce shromáždění 
  • Navržení plánu oprav a investic v závislosti na stavu nemovitosti, včetně zajištění cenových nabídek od dodavatelů, následná komunikace s dodavateli, kontrola řemeslníků případně zajištění technického dozoru stavby 
  • Uplatňování reklamačních práv a kontrola plnění záručních povinností z uplatněných reklamací
  • Poskytnutí všech důležitých informací a kontaktů majitelům
  • Řešení připomínek členů výboru a ostatních členů SVJ, evidence požadavků a jejich řešení 
  • Svolávání schůze SVJ jednou ročně včetně rozeslání pozvánek
  • Vedení schůze SVJ a zajištění provedení zápisu z dané schůze, zajištění rozeslání pozvánek
  • Plné zastoupení v právní odpovědnosti SVJ
  • Převzetí jednání jménem SVJ vůči státním orgánům, institucím a dodavatelům
  • Včasné splnění závazků plynoucím ze smluv s dodavateli
  • Jednání a uzavření pojištění nemovitosti, včetně zastoupení svj při likvidaci pojistné události

Služby se mohou upravit dle požadavků a potřeb SVJ či BD

Máte nějaké dotazy? Rádi je zodpovíme.

Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

11 + 1 =